Raw Vannamei White Shrimp (Shellon)

Raw Headon Shellon : 3 1/40 to 80/120 pcs/kg Raw Headless Shellon : 21/25 to 9 1/110 pcs/lb Raw Headless Shellon Easy Peel : 21/25 to 7 1/90 pcs/lb


Category:Vannamei White Shrimp